Aktualności Aktualności

O G Ł O S Z E N I E o pisemnym, nieograniczonym przetargu na dzierżawę gruntu rolnego

Brynek. 27.03.2024 r.

 

 

Ogłoszenie o wynikach przetargu
na dzierżawę gruntu rolnego w Zabrzu Rokitnicy

 

            W dniu 26.03.2024 r. miał miejsce przetarg nieograniczony dotyczący wyłonienia dzierżawcy gruntu rolnego w oddz. 686f oraz 686k leśnictwa Górniki.
W wyznaczonym terminie do sekretariatu nadleśnictwa wpłynęła 1 oferta, która była kompletna. Wygrała oferta Pana Łukasza Piguły, który za przedmiotowy grunt rolny określił kwotę rocznego czynszu dzierżawnego na poziomie  1699,99 zł brutto.

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

o pisemnym, nieograniczonym przetargu na dzierżawę gruntu rolnego

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brynek informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dn. 28.09.1991r. o lasach ( D. U. z 2023r. poz. 1356 ) oraz  Zarządzenia nr 30 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach z dnia 13.06.2023 r., przeznaczyło do dzierżawy grunt rolny o łącznej powierzchni 2,71 ha. Jest on zlokalizowany w Mieście Zabrze, w obrębie Rokitnica.

adres leśny

działka

powierzchnia

użytek

klasa

księga wieczysta

02-03-1-09-686-f

24-78-011-0007-1051/32

2,2316

Ł

IV

GL1Z/00037263/2

02-03-1-09-686-k

0,4784

Ł

V

Powierzchnia całkowita 2,71 ha

Grunt rolny będący przedmiotem przetargu może być wykorzystany wyłącznie dla prowadzenia gospodarki rolnej (uprawy łąkowe). Planowany okres dzierżawy – czas nieoznaczony począwszy od 01.04.2024r. Zgodnie z Zarządzeniem 13/2021 z dnia 01.03.2021 r. w sprawie wysokości stawek czynszowych za korzystanie z gruntów rolnych wywoławcza wysokość czynszu rocznego za przedmiotowy grunt wynosi 1074,39 zł (wartość brutto). Zaproponowana stawka czynszu rocznego zostanie pomniejszona w bieżącym roku proporcjonalnie do upływu czasu. Organizator przetargu zakłada wydzierżawienie w całości gruntu jednemu dzierżawcy (tj. osoba fizyczna lub firma). Wydzierżawiający podkreśla, że bez jego zgody zakazane będzie wznoszenie na gruncie stanowiącym przedmiot dzierżawy jakichkolwiek budynków, budowli, ani dokonywanie innych naniesień. Dzierżawca również nie ma prawa poddzierżawiać gruntów pod rygorem natychmiastowego rozwiązania umowy. Dzierżawca będzie również musiał na swój koszt usunąć przeszkadzające w produkcji rolnej drzewa i krzewy. Zabieg ten należy wykonać w porozumieniu z miejscowym leśniczym. Wyrobione drewno użytkowe stanowić będzie własność nadleśnictwa.

Forma przetargu - kierowanie ofert w formie pisemnej do dnia 26.03.2024. do godz. 9.00. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Przetarg na dzierżawę gruntu rolnego w Rokitnicy” w sekretariacie nadleśnictwa. Na kopercie należy zamieścić także dane oferenta: imię, nazwisko oraz adres zamieszkania. Nie jest wymagana wpłata wadium. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Brynek w dniu 26.03.2024r. o godz. 9.15. Organizator przewiduje udział oferentów w otwarciu ofert. Oferty powinny być zgodne z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

Oferta, która została złożona po terminie, jest niekompletna, nieczytelna lub posiada oferowaną wartość czynszu mniejszą od ceny wywoławczej, zostanie odrzucona. W przypadku złożenia równorzędnych ofert przeprowadzony zostanie dodatkowy przetarg ustny. Przetarg jest ważny jeżeli wpłynęła przynajmniej jedna kompletna oferta. Dodatkowych informacji na temat przedmiotu i warunków przetargu oraz kształtu przyszłej umowy dzierżawy gruntu rolnego udziela w godz. 7.00 – 15.00 sekretarz nadleśnictwa ( tel. 32-285-74-63). Informacja o wynikach przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w terminie do trzech dni od zakończenia postępowania.

Nadleśniczy zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania któregokolwiek z oferentów.

 

Z poważaniem,

Janusz Wojciechowski

Nadleśniczy

  

/podpisano elektronicznie/

 

 

 

 


Nadleśnictwa i inne

RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Nadleśnictwo Brynek

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

Sprzedaż

Sprzedaż