Historia

Od roku 2011 w nadleśnictwie Brynek nastąpiło połączenie trzech dotychczas istniejących obrębów (Brynek, Tworóg i Wieszowa) w jeden obręb Brynek, z podziałem na 11 leśnictw: Krywałd, Potempa, Tworóg, Nowa Wieś, Świniowice, Strzybnica, Księży Las, Stolarzowice, Górniki, Bezchlebie, Łabędy. Dodatkowo nadleśnictwo dysponuje gospodarstwem szkółkarskim Brzeźnica i Ośrodkiem Hodowli Zwierzyny (OHZ)

Rys historyczny Nadleśnictwa Brynek

 
Do roku 1945 roku lasy położone na omawianym terenie stanowiły własność prywatną. 
Nadleśnictwo Brynek z trzema obrębami powstało w 1972r. w wyniku połączenia mniejszych nadleśnictw, które utworzono po II Wojnie Światowej z upaństwowionych lasów prywatnej własności. Upaństwowienie powyższych lasów nastąpiło na podstawie dekretu PKWN z dnia 12.12.1944r. (Dz. U. R. P. Nr 15, poz. 82 z 1944r). W 1945r. utworzono nadleśnictwa: Tworóg i Łabędy (potem Wieszowa), a w 1946r. w wyniku podziału dużych nadleśnictw Tworogu i Świerklańca powstało nadleśnictwo Brynek odpowiadające wcześniejszemu obrębowi Brynek.
Nadleśnictwo Brynek z obrębem Tworóg zostało utworzone na mocy Zarządzenia nr 43 Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych z dnia 31.12.1971 r. oraz Zarządzenia nr 45 Dyrektora OZLP w Katowicach z dnia 31.01.1972 r. Do nowo utworzonego Nadleśnictwa Brynek na podstawie Zarządzenia nr 45 Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych z dnia 15.09.1972r. zostało włączone N-ctwo Wieszowa wraz z lasami komunalnymi miast Bytomia i Gliwic. 
 

Kalendarium Nadleśnictwa Brynek:

 
XVI w. pierwsze wzmianki o lasach tworzących dzisiejsze Nadleśnictwo Brynek.
Do roku 1825 lasy dzisiejszego Nadleśnictwa są własnością rodów Verdugo.
Od roku 1825 do roku 1904 omawiane lasy stanowią własność rodu von Rosenthal. 
1904-1945, to czas kiedy lasami zarządzała rodzina von Donnersmarck.
1945 rok utworzenie Nadleśnictw Tworóg i Łabędy( późniejsze Wieszowa). 
1946 rok podzielenia Nadleśnictw Tworóg i Świerklaniec, w wyniku którego powstaje Nadleśnictwo Brynek.
1972 rok – reorganizacja w Lasach Państwowych  - powstanie dwuobrębowego Nadleśnictwa Brynek- obręby Brynek i Tworóg. W tym roku również Nadleśnictwo Wieszowa zostaje włączone do Nadleśnictwa Brynek jako trzeci obręb Wieszowa.
Od  2011 roku Nadleśnictwo Brynek posiada tylko jeden obręb-Brynek.
 
 
Historia gospodarki leśnej i planów urządzenia lasu  w lasach Nadleśnictwa Brynek:
Do momentu powstania Nadleśnictwa Brynek brak jest bliższych danych dotyczących prowadzenia gospodarki oraz planów urządzeniowych w omawianych lasach. Sposoby zagospodarowania uzależnione były od charakteru własności. 
 
98% obecnych lasów Nadleśnictwa Brynek stanowiła wielką własność prywatną, należąc w dużej mierze do rodu von Hohenlohe i von Rosenthal. Tylko 2% było własnością chłopską oraz drobnych właścicieli ziemskich. Gospodarka leśna uzależniona była od zmiennego zapotrzebowania na drewno, głównie dla hutnictwa, górnictwa czy budownictwa. Obszary leśne podlegały pomiarom i podziałowi na rewiry, w których dokonywano bilansu surowca drzewnego. Stan zasobów drzewnych decydował o wielkości pozyskania lub o jego ograniczeniu. Pozyskiwano głównie drewno sosnowe i świerkowe z zastosowaniem zrębów zupełnych, które odnawiano przeważnie gatunkami iglastymi (sosną i świerkiem) przez wysiew nasion lub sadzenie na talerzach w miejscach podmokłych. 
W okresie okupacji 1939-1945 r. lasy Nadleśnictwa Brynek uległy znacznej dewastacji i degradacji za sprawą rabunkowej gospodarki okupanta oraz działań wojennych w tym rejonie.  
Po II wojnie światowej gospodarka leśna była prowadzona w oparciu o następujące plany urządzeniowe:
 
Prowizoryczne plany urządzenie dla Nadleśnictw:
Brynek i Tworóg na okres od 1947 do 1956 r.;
Wieszowa  na okres od 1949 do 1958 r.;
Definitywne plany urządzeniowe dla Nadleśnictw:
Brynek i Tworóg  na okres od 01.10.1956 do 30.09.1966 r.;
Wieszowa  na okres od 01.10.1958 do 30.09.1968 r.;
I rewizji urządzenia lasu dla Nadleśnictw:
Brynek i Tworóg  na okres od 01.10.1967 do 30.09.1977 r.;
Wieszowa  na okres od 01.10.1970 do 30.09.1980 r.;
II rewizji urządzenia lasu Nadleśnictwa Brynek na okres 01.01.1982 do 31.12.1991r. (Nadleśnictwo w obecnych granicach);
 
W czasie trwania tego okresu gospodarczego utworzono nadleśnictwo Brynek w  formie trzech obrębów leśnych(Brynek,Tworóg i Wieszowa) przez połączenie omawianych nadleśnictw wraz z lasami komunalnymi Gliwic i Bytomia. Lasy te posiadały operaty urządzeniowe: dla miasta Gliwice na okres od 1.01.1960 r. do 31.12. a dla miasta Bytom na okres od 1.01.1964r. do 31.12.1973r.
 
III rewizji urządzenia lasu Nadleśnictwa Brynek na okres 01.01.1992 do 31.12.2001 r;
IV rewizji urządzenia lasu Nadleśnictwa Brynek na okres od 01.01.2002 do 31.12.2011 r.
 
 

Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Położenie Nadleśnictwa

Położenie Nadleśnictwa

Powierzchnia ogólna gruntów Nadleśnictwa wynosi przeszło 16 000 ha . Z czego same lasy stanowią blisko 15 700 stanowią lasy.

 
Nadleśnictwo Brynek tworzą lasy rozciągające się w środkowej części województwa śląskiego na północ od Gliwic, Bytomia i Zabrza.  Nadleśnictwo graniczy:
- od Pn  – z lasami N-ctwa Koszęcin i Lubliniec
- od Wsch. – z lasami N-ctwa Świerklaniec, gruntami wsi Pniowiec, gruntami miast Tarnowskie Góry i Piekary Śląskie
- od Pd. – z gruntami miast: Bytom, Zabrze, Gliwice 
- od Zach. – z gruntami wsi Rzeczyce Śl, Bycina, Paczyna, miasta Pyskowice, wsi Łubie, Wielowieś, Czarków i Borowiany oraz lasami N-ctwa Zawadzkie
Nadleśnictwo swym zasięgiem obejmuje 10 gmin, w tym 4 miasta:
- miasta: Gliwice, Bytom, Zabrze, Tarnowskie Góry;
- gminy: Pyskowice, Wielowieś, Lubliniec, m.Tarnowskie Góry, Krupski Młyn, Tworóg, Zbrosławice, m.Bytom, m.Gliwice, m.Zabrze.
 
Administracyjnie Nadleśnictwo Brynek podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. 
Nadleśnictwa sąsiadujące z Nadleśnictwem Brynek to: 
 - Nadleśnictwo Lubliniec - od północy - RDLP Katowice
 - Nadleśnictwo Świerklaniec - od wschodu - RDLP Katowice
 - Nadleśnictwo Katowice- od południa - RDLP Katowice
 - Nadleśnictwo Zawadzkie - od północnego-zachodu - RDLP Katowice
 - Nadleśnictwo Rudziniec - od zachodu - RDLP Katowice
 - Nadleśnictwo Koszęcin - od północnego wschodu - RDLP Katowice