Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Zabiegi ograniczania liczebności populacji osnui gwiaździstej

Zabiegi ograniczania liczebności populacji osnui gwiaździstej

Na podstawie §7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 22 maja 2013 r. w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu i przechowywaniu środków ochrony roślin (Dz. U. 2013 poz. 625)

 

z a w i a d a m i a m

 

o podjęciu decyzji w sprawie przeprowadzenia zabiegów ograniczania liczebności populacji osnui gwiaździstej z zastosowaniem środka ochrony roślin.

            Powtarzające się wzmożone i masowe wystąpienia osnui gwiaździstej stanowią główne zagrożenie dla starszych drzewostanów sosnowych Nadleśnictwa Brynek. Osobliwością pojawów tej błonkówki jest ich wyjątkowa długotrwałość i permanentne utrzymywanie się w opanowanych przez nią drzewostanach. Wzmożone i masowe pojawy osnui gwiaździstej trwają zazwyczaj tak długo, jak okresy pozostawania jej w fazie latentnej (stanie normalnym).

Głównym celem planowanych zabiegów ochronnych jest niedopuszczenie do pogłębienia depresyjnej sytuacji drzewostanów wskutek żerów prześwietlających i pełnych (osłabionych głębokim deficytem wodnym w następstwie anomalnie ciepłych i suchych sezonów wegetacyjnych ostatnich lat. Odstąpienie od ich wykonania, może doprowadzić do silnej defoliacji lub gołożerów, skutkujących zachwianiem trwałości zagrożonych i osłabionych drzewostanów.

Zabiegiem ochronnym objęte zostaną drzewostany sosnowe na łącznej powierzchni 85 ha, w leśnictwach: Krywałd – 61 ha i Potempa – 24 ha, położonych  w zasięgu terytorialnym gmin: Tworóg i Krupski Młyn. Do ograniczania liczebności larw osnui gwiaździstej użyty zostanie środek ochrony roślin o nazwie handlowej MOSPILAN 20 SP (substancja czynna: acetamipryd).

Zgodnie z Decyzją WIORiN w Katowicach z 27 marca br. (ORiN.7123.1.2.2024) rozpoczęcie zabiegów ograniczających planowane jest na początku I dekady maja, a ich zakończenie przewiduje się w połowie jego II dekady (ścisły termin uzależniony jest od tempa rozwoju owada, które determinuje przebieg warunków pogodowych).

MOSPILAN 20 SP będzie wprowadzany w korony drzew przy użyciu zamontowanej na samolocie PZL M18B Dromader podkskrzydłowej aparatury atomizerowej. Umożliwia ona precyzyjną aplikację dawek ultraniskoobjętościowych za pomocą 10. rozpylaczy rotacyjnych, tzw. atomizerów typu Micronair AU 5000. Preparat ten będzie aplikowany w dawce: 0,40 kg/ha łącznie z 1 litrem adiuwantu Ikar 95 EC i 2 litrami wody, tj. zużywając 3,0 l cieczy użytkowej na 1 ha.

MOSPILAN 20 SP jest insektycydem w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej. Na owady oddziałuje poprzez kontakt oraz drogą pokarmową.
W roślinie wykazuje działanie wgłębne i systemiczne. Wobec ludzi jest szkodliwy dopiero po połknięciu. Okres karencji, tj. czasu, jaki musi upłynąć od ostatniego zastosowania tego środka do dnia zbioru roślin runa leśnego wynosi 14 dni.
Zgodnie z etykietą, okres prewencji dla ludzi i zwierząt, tj. czasu od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta - nie dotyczy. Szczegółową charakterystykę i sposób użycia insektycydu oraz jego adiuwantu zawierają załączone etykiety-instrukcje ich stosowania, jak i karty charakterystyki.

W sposób miejscowo przyjęty, np. przez wywieszenie obwieszczeń i ogłoszeń oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych, mieszkańcy miejscowości położonych w sąsiedztwie pól zabiegowych zostaną powiadomieni o terminach prowadzenia zamierzonych zabiegów ochronnych, ich lokalizacji, jak również o nazwie handlowej środka ochrony roślin i jego adiuwantu, które będą stosowane oraz niezbędnych środkach ostrożności. Na drogach dojazdowych do kompleksów leśnych w których będą prowadzone zabiegi ochronne i na granicach drzewostanów objętych zabiegami, zostaną ustawione tablice ostrzegawczo-informacyjne o zakazie wstępu, przyczynie i terminie jego obowiązywania:

 

ZAKAZ WSTĘPU

 

ZABIEGI OCHRONNE

OBOWIĄZUJE

od  .. . .. .2024 r. od  .. . .. .2024 r.

NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA …………


 
divisions-and-others