News News

Zapytanie ofertowe

Dotyczy dostawy odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla uczniów ZSLiE im. Stanisława Morawskiego w Brynku

 

Zn. spr SA.143.8.2021

                                                                                                                     Brynek, 2021.08.20

Zapytanie ofertowe

Zamawiający PGL LP Nadleśnictwo Brynek z siedzibą w Brynku, przy ulicy Grabowej 3, kieruje zapytanie ofertowe celem wyłonienia wykonawcy na dostawę

odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla uczniów ZSLiE im. Stanisława Morawskiego w Brynku

Wymagany termin realizacji dostawy: od dnia podpisania umowy do 30.09.2021 r.

Dostawa dotyczy elementów wyszczególnionych w załączonej specyfikacji, przy czym dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne sorty w ilościach przewidzianych w specyfikacji.

Zamawiający po podpisaniu umowy dostarczy Wykonawcy szczegółowe wymiary uczniów - jeżeli dostarczona odzież lub środki ochrony indywidualnej nie będą pasowały na ucznia, Wykonawca zobowiązuje się do ich bezpłatnej wymiany na właściwy rozmiar. Powyższe nie dotyczy odzieży spersonalizowanej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ostatecznej wielkości zamówienia do 10%.

Szczegóły dotyczące realizacji usługi zawiera wzór umowy.

Warunki udziału: zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie

 

Oferta powinna zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres oferenta, albo nazwę i adres firmy, adres mailowy
  2. datę sporządzenia oferty oraz okres związania ofertą,
  3. oferowaną cenę netto i brutto za poszczególne sorty, cena za szt oraz za ilości przewidziane specyfikacją.
  4. zgodę na udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym, jeśli dotyczy.
  5. oświadczenie dostawcy o zgodności oferowanego towaru z wyspecyfikowanymi normami (dostarczenie certyfikatów zgodności nastąpi wraz z zamówieniem).

Kryteria oceny ofert:

  1. Cena 100%

Wymogi formalne:

Oferty należy składać w formie pisemnej  w terminie do 06.09.2021r. do godz. 10:00 w sekretariacie Nadleśnictwa Brynek, ul. Grabowa 3, pokój nr 1 bądź drogą elektroniczną na adres brynek@katowice.lasy.gov.pl w rtm samym terminie.

Wszystkie podmioty, które złożyły ofertę zostaną powiadomione drogą elektroniczną o wynikach postępowania.

Dodatkowych informacji na temat postępowania udziela Agnieszka Ciężarek oraz Adam Mazur, od pon do pt w godz od 8-14 – 32 265-74-63, brynek@katowice.lasy.gov.pl

Nadleśniczy zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, bez podania przyczyn.

Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – dalej „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Brynek .

 

 

Podpisał:

Z upoważnienia

Nadleśniczego Nadleśnictwa Brynek

Adam Mazur


Divisions and others

RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Nadleśnictwo Brynek

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

Sprzedaż

Sprzedaż