Rezerwat segiet

Na terenie naszego nadleśnictwa znajduje się jeden rezerwat częściowy.

Rezerwat przyrody „Segiet” został powołany w dniu 27 kwietnia 1953 roku Zarządzeniem Ministra Leśnictwa, które opublikowano 12 maja 1953 roku i od tego dnia rezerwat zaczął formalnie istnieć. Rezerwat objęty jest ochroną czynną. Celem utworzenia rezerwatu było zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i społecznych fragmentu naturalnego lasu bukowego z domieszką świerka i sosny.

Powierzchnia rezerwatu do 2023 roku wynosiła 24,54 ha, a jego otuliny 81,31 ha. Zgodnie z Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Segiet” powiększono jego powierzchnię do 92,29 ha oraz otulinę do 142,14 ha.
 

Pierwsze działania dążące do objęcia ochroną tego terenu rozpoczęły się już na początku XX w., jednak okres I wojny światowej przerwał te starania. Do pomysłu powrócono w okresie międzywojennym. W czasie II wojny światowej niemieccy uczeni rozpoczęli badania i prace nad utworzeniem rezerwatu, dzięki temu w 1942 roku objęto ochroną  jako obszar chronionego krajobrazu część Lasu Segieckiego, a następnie w 1953 roku powstał rezerwat przyrody „Segiet”.
 

Rezerwat charakteryzuje dobrze zachowany 155 – 190 letni drzewostan bukowy, w którym drzewa osiągają wysokość 35- 40 m. Wśród roślinności rezerwatu można rozróżnić trzy zespoły leśne: kwaśną buczynę niżową, ciepłolubną buczynę storczykową oraz żyzną buczynę karpacką.

Wśród szaty roślinnej rezerwatu zinwentaryzowano około 125 gatunków roślin naczyniowych i 40 mszaków. Szczególnie cenne są występujące i objęte ochroną ścisłą gatunki tj.: lilia złotogłów oraz buławnik mieczolistny. Rośliny objęte ochroną częściową występujące w rezerwacie to m.in. tojad dzióbaty, orlik pospolity, wawrzynek wilczełyko, śnieżyczka przebiśnieg oraz kruszczyk szerokolistny.     

Na terenie rezerwatu występują takie płazy jak: traszka grzebieniasta, żaba jeziorkowa, żaba trawna i ropucha szara oraz gady: jaszczurka żyworodna, padalec i żmija zygzakowata. Występuje także wiele gatunków ptaków i ssaków.
Na szczególną uwagę zasługują jednak nieczynne wyrobiska, znajdujące się pod rezerwatem w których zlokalizowane jest największe śląskie zimowisko nietoperzy. Gatunki jakie można wyróżnić to m.in. nocek duży, gacek brunatny, nocek rudy, nocek Brandta, nocek wąsatek, nocek Natterera, nocek orzęsiony, mroczek późny, gacek szary i nocek Bechsteina. W celu ochrony tych gatunków te podziemne labirynty zostały włączone do sieci Natura 2000 jako Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie.

Oprócz ochrony i zachowania walorów przyrodniczych, drugim ważnym celem rezerwatu jest potrzeba zachowania walorów kulturowych.  Na terenie rezerwatu można odnaleźć wiele śladów długotrwałych przekształceń związanych z działalnością człowieka, dawne wyrobiska górnicze rudy żelaza, galmanu, galeny i srebra pozyskiwanych metodą odkrywkową. Liczne zapadliska, wykroty, głębokie leje (warpie), rumosz skalny, wały skały płonnej, usypiska i wystające z gruntu skały dolomitowe tworzą szczególny, unikatowy krajobraz.   


Asset Publisher Asset Publisher

Back

Zapytanie ofertowe remont lodowni

Zapytanie ofertowe remont lodowni

Brynek,  05.07.2024 r.

Zn. spr.: SA.2111.7.2024

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Prosimy o złożenie oferty na remont lodowni na terenie Szkółki Leśnej Brzeźnica adres Połomia ul. Szkółka Brzeźnica 1

 

  1.    ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE:

 

           

Odnowienie elewacji budynku docieplonej w bezspoinowym systemie ocieplenia w zakresie: oczyszczenie i zmycie starego podłoża, uzupełnienie styropianu, wklejenie dodatkowej siatki, wykonanie tynku silikatowego cienkowarstwowego.

Odnowienie murów oporowych przy zjazdach z malowaniem farba emulsyjną, malowanie bram stalowych.

Wymiana pokrycia dachu z blachy stalowej powlekanej trapezowanej wraz z obróbkami blacharskimi.

Wymiana łacenia dachu wraz ułożeniem membrany dachowej i dodatkowej izolacji termicznej dachu z wełny mineralnej grub. 10 cm.

Demontaż 1 bramy stalowej z zamurowaniem otworu, tynkowaniem i izolacją przeciwwilgociową poziomą oraz uzupełnieniem docieplenia ściany z zastosowaniem styropianu XPS lub AQUA.

Zabezpieczenie zjazdu do lodowni przed spływem wody z drogi poprzez wykonanie krawężnika drogowego i wyprofilowaniu drogi.

 

 

      II.   WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie – nie wymaga potwierdzenia spełniania tego warunku; Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie – nie wymaga potwierdzenia spełniania tego warunku; Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

3. zdolności technicznej lub zawodowej – określenie warunków:

 

wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia.

Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W takiej sytuacji Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zmówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zmówienia.

 

    III.  KRYTERIA OCENY OFERT

 

1. Cena [zł] -  100 %

 

 

     IV.  ZAWARTOŚĆ OFERTY

 

            Oferta  winna zawierać:

  • cenę ofertową netto i brutto,
  • świadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  • wykaz wykonanych robót dla potwierdzenia zdolności technicznej lub zawodowej
  • dane adresowe oferenta: nazwa firmy, adres, NIP, Regon,  nr telefonu, e-mail

 

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

3 miesiące od daty podpisania umowy

 

            VII   TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

 

Ofertę prosimy dostarczyć do siedziby Nadleśnictwa  w Brynku, ul. Grabowa 3, lub przesłać mailem na adres brynek@katowice.lasy.gov.pl  do dnia 17.06.2024 r. do godz. 10.00

 

Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

 

Z poważaniem,

Janusz Wojciechowski

Nadleśniczy

  

/podpisano elektronicznie/

 

 

Załączniki

  1. Przedmiar robót