Aktualności i wydarzenia Aktualności i wydarzenia

Powrót

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert

Zał. Nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień
     Znak sprawy ZG.7610.32.2024                                                                         Brynek, dn. 06.06.2024 r.

 

 

 

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert

 

 

 

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia : cena za godzinę usługi świadczonej zwyżką koszową teleskopową, przy usuwaniu drzew trudnych do pozyskania metodą klasyczną, termin wykonywania usługi od 17.06.2024 r. do 31.12.2024 r. 
  2. Miejsce i termin składania ofert oraz sposób jej złożenia :

- pisemnie w zamkniętej kopercie z opisem w sekretariacie nadleśnictwa Brynek

4.  Miejsce i termin otwarcia ofert:

- w siedzibie Zamawiającego, Brynek ul. Grabowa 3, w dniu 14.06.br., o godzinie 1000, pokój nr 18

5. Opis kryteriów oceny ofert

- cena 100 %

6.  Wymagania jakie winien spełnić wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia :

- dysponowanie zwyżką koszową o zasięgu minimum 26 m.

7. Informacja o osobie do kontaktów w sprawie zamówienia :

- Oskar Zawartka, tel. 607-457-377

 

 


 
Nadleśnictwa i inne