Aktualności i wydarzenia Aktualności i wydarzenia

Powrót

Zapytanie ofertowe - kurs drwala

Zapytanie ofertowe - kurs drwala

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe

 

 

Zamawiający PGL LP Nadleśnictwo Brynek z siedziba w Brynku, przy ulicy Grabowej 3, kieruje zapytanie ofertowe celem wyłonienia wykonawcy na przeprowadzenie szkolenia

 

Kurs drwala – operatora pilarek i wykaszarek

 

dla uczniów klas czwartych Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku, Park 3, 42-690 Tworóg

 

Wymagany termin przeprowadzenia kursu: 30.09.2024 - 31.10.2024r.

Dokładny termin przeprowadzenia kursu uzgodni szkoła w porozumieniu z Nadleśnictwem.

 

Kurs zakończony zostanie egzaminem zgodnie z programem opracowanym przez LP (Zarządzenie Dyrektora Generalnego LP nr 41 z 1998r) oraz § 21- § 23 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.08.2006r w sprawie bhp przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej.

 

Zajęcia terenowe w ramach kursu zostaną przeprowadzone dla ok 34 osób w 2 turnusach 10-cio dniowych.

 

Na jednego instruktora winno przypadać maksimum 6 uczestników kursu. Wskazane jest  doświadczenie w przeprowadzaniu kursów dla młodzieży.

 

Szczegóły dotyczące realizacji usługi zawiera wzór umowy

 

Warunki udziału:

 1. dysponowanie co najmniej 4 osobami posiadającymi uprawnienia instruktorskie w zakresie ścinki drzew
 2. wpis do ewidencji placówek niepublicznych kształcenia ustawicznego
 3. przeprowadzenie co najmniej dwóch kursów pilarzy zgodnie z programem opracowanym przez LP(Zarządzenie Dyrektora Generalnego LP nr.41 z 1998r) oraz § 21-§ 23 Rozporządzenia Ministra Srodowiska z dnia 24.08.2006r. w sprawie BHP przy wykonaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki lesnej, w którym uczestniczyła młodzież (osoby poniżej 20r.ż.)*

 

* Uzasadnieniem warunku udziału w postepowaniu, są specyficzne cechy charakterologiczne grupy docelowej kursantów, wynikające z ich młodego wieku: wymagają oni przygotowania przez doświadczonych instruktorów, dysponujących obok wiedzy specjalistycznej, także niezbędnymi kwalifikacjami w zakresie szkolenia młodzieży. Celem Zamawiającego jest przekazanie wiedzy i wpojenie umiejętności kursantom o specyficznej percepcji wynikającej z ich młodego wieku i znikomego (zróżnicowanego) doświadczenia życiowego

 

Oferta powinna zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres oferenta, albo nazwę i adres firmy, adres mailowy
 2. datę sporządzenia oferty oraz okres związania ofertą,
 3. oferowaną cenę brutto – łącznie za całość kursu dla 34 osób, oraz cenę netto i brutto za jednego uczestnika
 4. zgodę na udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym
 5. wykaz osób będących w dyspozycji Wykonawcy, wraz z kopiami uprawnień instruktorskich
 6. wykaz szkoleń o tożsamym zakresie, z wyszczególnieniem liczby kursantów i informacją, czy szkolenie obejmowało osoby do 20r.ż, przeprowadzonych w ostatnich 3 latach od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia wraz z referencjami
 7. kopię potwierdzenia wpisu do ewidencji placówek niepublicznych kształcenia ustawicznego

 

Kryteria oceny ofert:

 

 1. Cena 80%
 2. Doświadczenie zawodowe 20% (doświadczenie polegające na przeprowadzeniu co najmniej 2 kursów szkoleniowych dotyczących ścinki drzew, przy minimalnej grupie kursantów określonej na 6 osób, co winno być potwierdzone referencjami).

 

Wymogi formalne:

Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach w terminie do 12.07.2024r, do godz. 10.00 w sekretariacie Nadleśnictwa Brynek, ul. Grabowa 3, pokój nr 1.

 

Wszystkie podmioty, które złożyły ofertę zostaną powiadomione drogą elektroniczną o wynikach postepowania.

 

Dodatkowych informacji na temat przedmiotu i warunków postepowania udziela Rufin Janocha, od pon do pt w godz od 8-14 – 607520127, rufin.janocha@katowice.lasy.gov.pl

 

Nadleśniczy zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, bez podania przyczyn.

 

 

W podpisie:

Nadleśniczy Nadleśnictwa Brynek

Janusz Wojciechowski

 


 
Nadleśnictwa i inne