Aktualności i wydarzenia Aktualności i wydarzenia

Powrót

ZAPYTANIE OFERTOWE na remont dwóch miejsc postoju pojazdów w Leśnictwie Tworóg oddział 171n oraz w Leśnictwie księży Las oddział 457f

ZAPYTANIE OFERTOWE na remont dwóch miejsc postoju pojazdów w Leśnictwie Tworóg oddział 171n oraz w Leśnictwie księży Las oddział 457f

Brynek, 02.07.2024 r.

Zn. spr.: SA.2111.9.2024

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Prosimy o złożenie oferty na remont dwóch miejsc postoju pojazdów w Leśnictwie

Tworóg oddział 171n oraz w Leśnictwie księży Las oddział 457f

 

I. ZAKRES ROBÓT I TERMIN WYKONANIA

Zakres robót obejmuje remont nawierzchni miejsc postoju pojazdów zgodnie z przedmiarem

załączonym do niniejszego zapytania. Kruszywo użyte do wykonania remontu winno posiadać

stosowne atesty.

Termin realizacji zadania do 2 miesięcy od daty podpisania umowy.

 

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego

warunku w tym zakresie – nie wymaga potwierdzenia spełniania tego warunku; Zamawiający

uzna ten warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza

szczegółowego warunku w tym zakresie – nie wymaga potwierdzenia spełniania tego

warunku; Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie złożonego przez

Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

3. zdolności technicznej lub zawodowej – określenie warunków:

wykonawca winien dysponować odpowiednim sprzętem pozwalającym na wykonanie prac tj.

równiarka, walec, samochody o ładowności do 12 ton.

 

III. KRYTERIA OCENY OFERT

  1. Cena [zł] - 100 %

 

IV. ZAWARTOŚĆ OFERTY

Oferta winna zawierać:

cenę ofertową netto i brutto osobno dla każdego miejsca postoju pojazdów

świadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

dane adresowe oferenta: nazwa firmy, adres, NIP, Regon, nr telefonu, e-mail

VII TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

 

Ofertę prosimy dostarczyć do siedziby Nadleśnictwa w Brynku, ul. Grabowa 3, lub

przesłać mailem na adres brynek@katowice.lasy.gov.pl do dnia 10.07.2024 r. do godz.

10.00

Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

 

Z poważaniem,

Janusz Wojciechowski

Nadleśniczy


 
Nadleśnictwa i inne