Aktualności Aktualności

OGŁOSZENIE - dzierżawa Koty

Brynek. 09.04.2024 r.

 

Ogłoszenie

 

            W dniu 08.04.2024 r. miał miejsce przetarg nieograniczony  dotyczący wyłonienia  dzierżawcy gruntu rolnego w oddz. 106-s leśnictwa Potempa. W wyznaczonym terminie do sekretariatu nadleśnictwa wpłynęły 3 oferty. Wszystkie były kompletne. Wygrała oferta pana Roberta Potempy, który za przedmiotowy grunt rolny określił kwotę rocznego czynszu dzierżawnego na poziomie  1537,50 zł brutto.

 

O G Ł O S Z E N I E

o pisemnym, nieograniczonym przetargu na dzierżawę gruntu rolnego

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brynek informuje, że na podstawie art. 35 ustawy z dn. 28.09.1991r. o lasach ( D. U. z 2023r. poz. 1356 ) oraz  Zarządzenia nr 30 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach z dnia 13.06.2023 r., przeznaczyło do dzierżawy grunt wykorzystywany jako ogródek przydomowy o łącznej powierzchni 0,0240 ha. Jest on zlokalizowany w Gminie Tworóg, leśnictwie Potempa.

adres leśny

Adres administracyjny

obręb

Pow.

użytek

klasa

KW

02-03-1-02-106-s-00

24-13-082-0004-201

Koty

0,0240

Br-Ps

V

GL1T/00055798/9

Grunt rolny będący przedmiotem przetargu może być wykorzystany jako ogródek przydomowy. Planowany okres dzierżawy – czas nieoznaczony począwszy od 01.05.2024r. Zgodnie z Zarządzeniem 13/2021 z dnia 01.03.2021 r. w sprawie wysokości stawek czynszowych za korzystanie z gruntów rolnych wywoławcza wysokość czynszu rocznego za przedmiotowy grunt wynosi 225,02 zł (netto) + 23%VAT = 276,77 zł (brutto). Zaproponowana stawka czynszu rocznego zostanie pomniejszona w bieżącym roku proporcjonalnie do upływu czasu. Organizator przetargu zakłada wydzierżawienie w całości gruntu jednemu dzierżawcy (tj. osoba fizyczna lub firma). Wydzierżawiający podkreśla, że bez jego zgody zakazane będzie wznoszenie na gruncie stanowiącym przedmiot dzierżawy jakichkolwiek budynków, budowli, ani dokonywanie innych naniesień. Dzierżawca również nie ma prawa poddzierżawiać gruntów pod rygorem natychmiastowego rozwiązania umowy. Dzierżawca będzie również musiał na swój koszt usunąć przeszkadzające w produkcji rolnej drzewa i krzewy. Zabieg ten należy wykonać w porozumieniu z miejscowym leśniczym. Wyrobione drewno użytkowe stanowić będzie własność nadleśnictwa.

Forma przetargu - kierowanie ofert w formie pisemnej do dnia 08.04.2024. do godz. 9.00. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Przetarg na dzierżawę gruntu rolnego w Kotach” w sekretariacie nadleśnictwa. Na kopercie należy zamieścić także dane oferenta: imię, nazwisko oraz adres zamieszkania. Nie jest wymagana wpłata wadium. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Brynek w dniu 08.04.2024r. o godz. 9.15. Organizator przewiduje udział oferentów w otwarciu ofert. Oferty powinny być zgodne z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

Oferta, która została złożona po terminie, jest niekompletna, nieczytelna lub posiada oferowaną wartość czynszu mniejszą od ceny wywoławczej, zostanie odrzucona. W przypadku złożenia równorzędnych ofert przeprowadzony zostanie dodatkowy przetarg ustny. Przetarg jest ważny jeżeli wpłynęła przynajmniej jedna kompletna oferta. Dodatkowych informacji na temat przedmiotu i warunków przetargu oraz kształtu przyszłej umowy dzierżawy gruntu rolnego udziela w godz. 7.00 – 15.00 sekretarz nadleśnictwa ( tel. 32-285-74-63). Informacja o wynikach przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w terminie do trzech dni od zakończenia postępowania.

Nadleśniczy zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania któregokolwiek z oferentów.


Nadleśnictwa i inne

RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Nadleśnictwo Brynek

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

Sprzedaż

Sprzedaż