Aktualności Aktualności

Informacja z otwarcia ofert Roboty budowlane Bieżące remonty dróg leśnych wewnątrzzakładowych

                                                                                                   Brynek,01.09.2021
Zn.spr.:ZPN.270.3.2021

 

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERT
Działając na podstawie art. 253 ust. 1  ustawy z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), zamawiający –PGL LP Nadleśnictwo Brynek zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZPN.270.2.2021 na:
Bieżące remonty dróg leśnych wewnątrzzakładowych na terenie Nadleśnictwa Brynek w Leśnictwie Księży Las i Leśnictwie Krywałd
 jako najkorzystniejszą dla części 1 wybrano ofertę złożoną przez:
Hucz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k z siedzibą 42-283 Boronów ul.Częstochowska 14

Oferta otrzymała 100 pkt
1)    Cena ofertowa (C) –  60 pkt,
2)    Osobiste wykonanie całości zamówienia (S) – bez udziału podwykonawców  - 40 pkt.
Złożone oferty otrzymały następującą punktację:
Oferta Nr    Dane Wykonawcy    Liczba punktów w kryterium cena    Liczba punktów w kryterium samodzielne wykonanie zamówienia    Łączna liczba punktów
1    Hucz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k z siedzibą 42-283 Boronów ul.Częstochowska 14
    262 471,18/      60 pkt    40 pkt    100 pkt
2    P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika z siedzibą 42-283 Boronów, ul.Grabińska 8    271 172,32/
58,07 pkt    40 pkt    98,07
3    Firma Handlowa „EURO-STANDARD” s.c. Antoni Król, Andrzej Król z siedzibą 45-525 Opole ul.Strzelecka 53a
    305 778,00/
51,50 pkt    40 pkt    91,50 pkt

jako najkorzystniejszą dla części 2 wybrano ofertę złożoną przez:
P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika z siedzibą 42-283 Boronów, ul.Grabińska 8 .

Oferta otrzymała 100 pkt
1)    Cena ofertowa (C) –  60 pkt,
2)    Osobiste wykonanie całości zamówienia (S) – bez udziału podwykonawców  - 40 pkt.
Oferta Nr    Dane Wykonawcy    Liczba punktów w kryterium cena    Liczba punktów w kryterium samodzielne wykonanie zamówienia    Łączna liczba punktów
1    Hucz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k z siedzibą 42-283 Boronów ul.Częstochowska 14
    184 129,77/
57,42 pkt    40 pkt    97,42 pkt
2    P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika z siedzibą 42-283 Boronów, ul.Grabińska 8    176 241,78/
60 pkt    40 pkt    100 pkt
3    Firma Handlowa „EURO-STANDARD” s.c. Antoni Król, Andrzej Król z siedzibą 45-525 Opole ul.Strzelecka 53a
    183 639,00/
57,58 pkt    40 pkt    97,58 pkt

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

Otrzymują:
1/ Hucz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k z siedzibą 42-283 Boronów ul.Częstochowska 14
2/ P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika z siedzibą 42-283 Boronów, ul.Grabińska 8 .
3/ Firma Handlowa „EURO-STANDARD” s.c. Antoni Król, Andrzej Krówl z siedzibą 45-525 Opole ul.Strzelecka 53a
4/ strona internetowa Zamawiającego

 

W podpisie:
 Nadleśniczy Nadleśnictwa Brynek
                                                 Janusz Wojciechowski

 

 

Brynek, 2021.08.24

Zn.spr.: ZPN.270.3.2021


INFORMACJA z otwarcia ofert

Na podstawie art.222 ustawy PZP z dnia 11 września 2019r. ( Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.)
Zamawiający PGL LP Nadleśnictwo Brynek podaje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym pn: Bieżące remonty dróg leśnych wewnątrzzakładowych na terenie Nadleśnictwa Brynek w Leśnictwie Księży Las i Leśnictwie Krywałd                                            
Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 24.08.2021r o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego Brynek ul. Grabowa 3.
Zamawiający przeznaczył na realizację całości zamówienia kwotę brutto  547 688,99 zł
W tym część 1 – 365 926,97zł brutto
            Część 2 – 181 762,02zł brutto
Zamawiający przewidział udzielenie zamówień określonych w art.214 ust.7 ustawy Pzp w wysokości 50 % zamówienia podstawowego.
Całkowita wartość zamówienia 821 533,49zł brutto.
W tym część 1 – 548 890,46
            Część 2 – 272 643,03

W postępowaniu wpłynęły 3 oferty:
Oferty zostały złożone  przez
Oferta Nr 1 – Hucz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k z siedzibą 42-283 Boronów ul.Częstochowska 14
Cena ofertowa brutto dla części 1 - 262 471,18zł, dla części 2 – 184 129,77zł. Zadeklarowano samodzielną realizację zamówienia

Oferta Nr 2 - P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika z siedzibą 42-283 Boronów, ul.Grabińska 8 cena ofertowa brutto dla części 1 – 271 172,32zł, dla części 2 – 176 241,78zł. Zadeklarowano samodzielną realizację zamówienia

Oferta Nr 3 – Firma Handlowa „EURO-STANDARD” s.c. Antoni Król, Andrzej Krówl z siedzibą 45-525 Opole ul.Strzelecka 53a
Cena ofertowa brutto dla części 1 – 305 778,00zł, dla części 2 – 183 639,00zł. Zadeklarowano samodzielną realizację zamówienia


W podpisie:
Z upoważnienia Nadleśniczego Nadleśnictwa Brynek
Adam Mazur                           

 

Brynek, 2021.08.24
Zn.spr.:ZPN.270.3.2021


Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia pn:
Bieżące remonty dróg leśnych wewnątrzzakładowych na terenie Nadleśnictwa Brynek w Leśnictwie Księży Las i Leśnictwie Krywałd

Brutto  547 688,99 zł
W tym część 1 – 365 926,97zł brutto
            Część 2 – 181 762,02zł brutto
Zamawiający przewidział udzielenie zamówień określonych w art.214 ust.7 ustawy Pzp w wysokości 50 % zamówienia podstawowego.
Całkowita wartość zamówienia 821 533,49zł brutto.
W tym część 1 – 548 890,46
            Część 2 – 272 643,03

Sporządził: Wanda Kogut

 

 

2021/BZP 00137207/01

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 5.08.2021
Zobacz powiązane ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Bieżące remonty dróg leśnych wewnątrzzakładowych na terenie Nadleśnictwa Brynek w Leśnictwie Księży Las i Leśnictwie Krywałd
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO BRYNEK
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 272536244
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Grabowa 3
1.5.2.) Miejscowość: Brynek
1.5.3.) Kod pocztowy: 42-690
1.5.4.) Województwo: śląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski
1.5.7.) Numer telefonu: 322857463
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: brynek@katowice.lasy.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://brynek.katowice.lasy.gov.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
gospodarka leśna
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Bieżące remonty dróg leśnych wewnątrzzakładowych na terenie Nadleśnictwa Brynek w Leśnictwie Księży Las i Leśnictwie Krywałd
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e23b482e-f4f6-11eb-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00137207
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-05
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00066122/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.4 Bieżące remonty dróg leśnych wewnątrzzakładowych w Leśnictwach Księży Las i Krywałd
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://josephine.proebiz.com/pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://josephine.proebiz.com/pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy przetargowej JOSEPHINE https://josephine.proebiz.com/pl/ oraz poczty elektronicznej: brynek@katowice.lasy.gov.pl z zastrzeżeniem, że składanie ofert oraz oświadczeń, odbywa się wyłącznie poprzez platformę JOSEPHINE.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi się zarejestrować platformie JOSEPHINE dostępnej pod adresem internetowym https://josephine.proebiz.com/pl/ .
4. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej za pomocą platformy JOSEPHINE, zostały opisane na stronie https://josephine.proebiz.com/pl/. oraz stronie internetowej: https://store.proebiz.com/docs/josephine/pl/Wymagania_techniczne_sw_JOSEPHINE.pdf .Sposób sporządzenia, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 70 PZP.
5. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia akceptuje warunki korzystania z platformy JOSEPHINE.
6. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego za pośrednictwem platformy JOSEPHINE lub na adres email: brynek@katowice.lasy.gov.pl z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert ( udostępniając je na platformie przetargowej), pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz przedłużenia terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
7. Przyjmuje się, że dokument wysłany przy użyciu Platformy przetargowej został doręczony Wykonawcy w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, w dniu jego przekazania na Platformę przetargową.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brynek, ul. Grabowa 3, 42-690 Brynek;
• w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pomocą, poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@comp-net.pl;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• Posiada Pan/Pani:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZPN.270.3.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 2
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 1 – Droga w Leśnictwie Księży Las w oddziałach leśnych 510, 509, 503, 494, 488
Całkowita długość drogi przeznaczonej do remontu wynosi 2,9 km średnia szerokość 3,5m. Zakres robót remontowych obejmuje uzupełnienie nawierzchni z tłucznia kamiennego w koleinach drogi. Materiał tłuczeń kamienny sortowany (dolomit) granulacji 31,5 do 63mm wraz z uwałowaniem. Średnia grubość warstw po uwałowaniu – 20 cm.
W przedmiarze uwzględniono szerokość kolein 2x1,0m na szerokości drogi oraz dodatkowe poszerzenia na skrzyżowaniach oraz na obrotniku w oddziałach 510/509
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 50% wartości zamówienia podstawowego
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) W ramach kryterium „Cena ofertowa” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Cn
C = ------------ x100 pkt x 60 %
Co
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w formularzu oferty
2) Sposób oceny oferty w kryterium Osobiste wykonanie całości zamówienia – bez udziału podwykonawców
- zaoferowanie wykonania zamówienia bez udziału podwykonawców S- 40 pkt.
- zaoferowanie wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawców S – 0 pkt.

2) Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
L = C + S
gdzie:
L – całkowita liczba punktów,
C – liczba punktów przyznana w ramach kryterium „Cena”
S – osobiste wykonanie całości zamówienia – bez udziału podwykonawców


3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, oceniona w oparciu o podane wyżej kryteria, która w sumie uzyska największą ilość punktów spośród ofert nieodrzuconych i spełniających wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w treści specyfikacji.
4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze
względu na to, że złożone oferty otrzymały taką samą liczbę punktów to pierwszeństwo wyboru będzie miała oferta z niższą ceną. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę takiej samej ceny i osobiste wykonanie zamówienia bez udziału podwykonawcówto pierwszeństwo wyboru będzie miała oferta, która została złożona wcześniej.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 106, ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
7. W ofercie, o której mowa w ust. 6, Wykonawca ma obowiązek:
7.1. poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego;
7.2. wskazania nazwy (rodzaju) towaru, roboty lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
7.3. wskazania wartości towaru, roboty lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;
7.4. wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie
miała zastosowanie.
8. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
9. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
10. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 9, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 2 – Droga w Leśnictwie „Krywałd” na odcinku od drogi 907 do zbiornika „Groszowy”. Całkowita długość remontowanej drogi wynosi 1,1km. Zakres robót remontowych obejmuje korytowanie drogi, uzupełnienie nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 20cm, plantowanie poboczy, odmulenie rowów przydrożnych. Materiał tłuczeń kamienny sortowany (dolomit) granulacji 31,5 do 63mm. Średnia grubość warstwy po uwałowaniu – 20cm.
Wszelkie prace związane z budową wykonane zostaną z zastosowaniem technologii jak najmniej uciążliwej dla otaczającego środowiska.
Dostarczone kruszywo musi posiadać atest dopuszczający do jego stosowania przy budowie dróg.
Oferty można składać na jedno bądź obydwa zadania.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 50% wartości zamówienia podstawowego
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty na wykonanie zadania – Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena ofertowa (C) – 60 %,
2) Osobiste wykonanie całości zamówienia (S) – bez udziału podwykonawców - 40%

2. Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów
1) W ramach kryterium „Cena ofertowa” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Cn
C = ------------ x100 pkt x 60 %
Co
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w formularzu oferty
2) Sposób oceny oferty w kryterium Osobiste wykonanie całości zamówienia – bez udziału podwykonawców
- zaoferowanie wykonania zamówienia bez udziału podwykonawców S- 40 pkt.
- zaoferowanie wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawców S – 0 pkt.

2) Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
L = C + S
gdzie:
L – całkowita liczba punktów,
C – liczba punktów przyznana w ramach kryterium „Cena”
S – osobiste wykonanie całości zamówienia – bez udziału podwykonawców


3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, oceniona w oparciu o podane wyżej kryteria, która w sumie uzyska największą ilość punktów spośród ofert nieodrzuconych i spełniających wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w treści specyfikacji.
4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze
względu na to, że złożone oferty otrzymały taką samą liczbę punktów to pierwszeństwo wyboru będzie miała oferta z niższą ceną. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę takiej samej ceny i osobiste wykonanie zamówienia bez udziału podwykonawcówto pierwszeństwo wyboru będzie miała oferta, która została złożona wcześniej.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 106, ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
7. W ofercie, o której mowa w ust. 6, Wykonawca ma obowiązek:
7.1. poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego;
7.2. wskazania nazwy (rodzaju) towaru, roboty lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
7.3. wskazania wartości towaru, roboty lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;
7.4. wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie
miała zastosowanie.
8. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
9. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
10. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 9, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu i niniejszej SWZ. Zamawiający wymaga wykazania przez wykonawcę spełniania warunku określonego w art. 112 ust. 2 PZP dotyczącego
1.1.Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym i uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie
1.2.Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający uzna, że Wykonawca jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej jeśli wykaże że:
• dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową – w kwocie nie mniejszej niż: 150 000,00 zł
• posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 150 000,00 zł ważną przez cały okres obowiązywania umowy lub odnawianą w trakcie trwania umowy.

1.3 Zdolności technicznej lub zawodowej – w zakresie:
1.3.1. Posiadania wiedzy i doświadczenia ;
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, jeżeli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie), Wykonawca składający ofertę wykaże, że:
1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował zamówienia o łącznej wartości nie niższej niż na kwotę 150 000,00 zł brutto (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) w zakresie którego były wykonane roboty związane z budową/ remontem/ utrzymaniem (konserwacją) dróg wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
1.3.2.dysponuje co najmniej potencjałem technicznym w postaci:
walec wibracyjny o masie 10 t. – 1 szt.
równiarka samojezdna o szerokości lemiesza min. 3,5mb – 1 szt.
ładowarka kołowa – 1 szt.
samochody samowyładowcze o ładowności max.12 ton– 2 szt.
1.3.3. dysponuje minimum 3 pracownikami na podstawie stosunku pracy posiadającymi uprawnienia do obsługi sprzętu budowlanego typu równiarka, walec drogowy, samochody ciężarowe.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: . Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. – załącznik nr 8 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w zakresie pkt 5.2.1. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5.2.2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 5.1.1. Wykaz robót budowlanych ( zgodnie z pkt 1.3.1 Dział XV SWZ) w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu do składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował zamówienia o łącznej wartości nie niższej niż na kwotę 150 000,00 zł brutto (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) w zakresie którego były wykonane roboty związane z budową/ remontem/ utrzymaniem (konserwacją) dróg z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo ukończone. /załącznik nr 4 do SIWZ/. Oferent winien załączyć dokumenty (dowody) potwierdzające że roboty zostały wykonane z należytą starannością. . Dowodami, o których mowa powyżej są:
a) poświadczenie – wystawione przez podmioty na rzecz których usługi, są lub roboty zostały wykonane.
b) oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia lub referencji, o których mowa w ppkt. a),
Jeżeli Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia – musi podać i uzasadnić przyczyny braku możliwości przedłożenia poświadczenia oraz wykazać, że są to przyczyny obiektywne, czyli niezależne od Wykonawcy. Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej – w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego zostały wykonane usługi wskazane w wykazie.
5.1.2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług.
5.1.3. Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych w kwocie nie mniejszej niż 150 000,00 zł lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż 150 000,00 zł wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
5.1.4. Opłaconą polisę lub dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 150 000,00 zł ważną minimum na czas związania z ofertą.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
Dla Części 1 - 8 000,00 zł. Słownie: osiem tysięcy złotych,
Dla Części 2 - 4 000,00 zł. Słownie: cztery tysiące złotych.
2. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
a. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy w: BGŻ SA Tarnowskie Góry nr 16 2030 0045 1110 0000 0063 4100; w taki sposób, aby znalazły się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
b. gwarancjach bankowych;
c. gwarancjach ubezpieczeniowych;
d. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2. Ustawy PZP
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców.;
W przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym wyżej mowa, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (załącznik nr 3a do SWZ).
8.5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy).
Zobowiązanie lub inny podmiotowy środek dowodowy w opisywanym zakresie, przekazuje się w postaci elektronicznej, i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy zobowiązanie (inny podmiotowy środek dowodowy) zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-24 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: platforma elektroniczna JOSEPHINA firmy PEOEBIZ
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-24 10:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-22

 


Nadleśnictwa i inne

RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Nadleśnictwo Brynek

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

Sprzedaż

Sprzedaż