Nadleśnictwo Brynek w obecnej perspektywie finansowej bierze udział w dwóch ogólnopolskich projektach Lasów Państwowych ze wsparciem Funduszów Europejskich.

Jest to Projekt Ochrony Przeciwpożarowej:"Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów", w ramach którego, Nadleśnictwo Brynek będzie realizowało zadanie modernizacji istniejącej dostrzegalni przeciwpożarowej oraz wybuduje nową dostrzegalnię, na terenie Leśnictwa Księży Las.

Drugim projektem jest kontynuacja działań w zakresie małej retencji "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych". W obecnej perspektywie finansowej nasze Nadleśnictwo wybuduje kolejne zbiorniki retencyjne, dzięki którym możliwe będzie regulowanie stosunków wodnych na naszym terenie. 

 

fundusze

Nadleśnictwo Brynek w ubiegłych latach współpracowało z szeregiem instytucji pozyskując fundusze na realizację przedsięwzięć takich jak organizacja konkursów przyrodniczo leśnych czy zabezpieczenie lasów przed skutkami pożarów i klęsk żywiołowych.

Dotychczas zrealizowano m.in następujące projekty:

  • Konkurs przyrodniczo - leśny organizowany corocznie (do roku 2012 organizowany przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
  • Projekt „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych" w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko" realizowany przy wsparciu funduszy unijnych, który pozwolił na odbudowę zbiornika retencyjnego w leśnictwie Nowa Wieś.  

W trakcie realizacji jest program "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" objęty Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 przy pomocy którego Nadleśnictwo zmodernizowało część dróg leśnych. 

Planowane jest także przystąpienie do Programu dla Odry 2006 realizowanego przez Radę Ministrów RP, z którego pomocą Nadleśnictwo zamierza odbudować kilka zbiorników wodnych.